W�r�d atrakcji dla dzieci znajdziemy mi�dzy innymi dmucha�ce, kt�re przyci�gaj� do zabawy nie tylko tych najm�odszych, ale daj� r�wnie� mo�liwo�� sprawdzenia swoich umiej�tno�ci starszym dzieciom. Atrakcje imponuj� swoimi wymiarami i mo�liwo�ciami dobrej i wsp�lnej zabawy.

Dla najm�odszych dzieci zosta� przygotowana animacja zabaw dla dzieci, w kt�rej trzy profesjonalne animatorki prowadz� gry i zabawy ruchowe, specjalnymi farbami maluj� twarze, wsp�lnie z dzie�mi uk�adaj� klocki, puzzle a poprzez zabaw� z chust� animacyjn� dzieci wzajemnie si� poznaj�.