Ko�o szcz�cia

To narz�dzie wspomagaj�ce animacj� imprez, kt�rym mo�na wylosowa� nagrody jak r�wnie� losowa� dodatkowe pakiety fikcyjnej waluty (sztos�w) dla os�b bior�cych udzia� w zabawie.

Cena wynajmu
Czas trwania zabawy
Powierzchnia do zabawy
1 000 z� netto
5 godzin
2m x 2m
Przy wynaj�ciu atrakcji na kwot� min. 3 000 z� netto
transport na terenie ca�ego kraju jest GRATIS!
Impreza tematyczna Las Vegas