casino

Najwa�niejsz� zasad� Ruletki Amerykanskiej jest obstawianie numeru (od 0 do 36), kt�ry wykr�ci na kole krupier. Gracze za pomoc� �eton�w obstawiaj� numery, mog� to zrobi� jeszcze przed rzutem lub gdy kulka w kole ju� si� kr�ci. Typuj�c 1 numer gracz otrzyma wygran� w stosunku 35:1, gdy obstawi par� numer�w i wpadnie kt�rykolwiek z nich wgrywa 17:1. I tak przy obstawianiu jednym �etonem 3 numer�w wygrana to 11:1, a gdy jednym �etonem zaznaczymy 4 numery wyp�ata b�dzie w stosunku 8:1. Ostatnim wariantem jest typowanie jednym �etonem 6 numer�w, wtedy wygrana b�dzie wynosi� 5:1. Jest r�wnie� mo�liwo�� obstawienia tuzin�w i kolumn p�atnych 2:1, jak r�wnie� szans prostych takich jak niskie (1-18), wysokie (19-36), parzyste, czerwone i czarne p�atnych 1:1. Uczestnik gry mo�e obstawi� w jednym rzucie i na jeden zak�ad nieograniczon� liczb� �eton�w z kt�rych s� w naszej puli. Warunkiem jest wytypowanie numer�w przed wypowiedzianym przez kupiera anonsem "koniec zak�ad�w", kt�ry wypowiadany jest na min. 3 okr���nia przed wpadnieciem kulki w konkretny numer.

casino

Black jack to inaczej popualrne oczko lub gra w "21", kt�ra polega na dobieraniu kart w ten spos�b aby ich sumaryczna warto�� by�a jak najbli�sza lub r�wna�a si� liczbie 21. Nie mo�e jednak liczby 21 przekroczy�, poniewa� oznacza to automatyczne przegranie zak�adu. Suma oczek jest nalicza na podstawie wylosowanych kart czyli: 4 kier to 4 oczka, a 5 karo to 5 oczek. Walet, dama i kr�l s� liczone jako 10. As jest wyj�tkiem i liczony jest jako 1 albo 11. 11 tylko do momentu gdy w ca�ej warto�ci zak�adu nie powoduje to przekroczenia liczby 21. Po przekroczeniu zamienia si� w 1 zawsze na korzy�� gracza, kt�ry ma asa. Sumy oczek pozosta�ych graczy nie maj� znaczenia, poniewa� gra przebiega indywidualnie pomi�dzy jednym graczem a krupierem. Najwa�niejsze jest, by mie� indywidualny wynik lepszy od krupiera. Krupier dobiera swoje karty na ko�cu wg zasady, �e p�ki ma do 16 oczek musi poci�gn�� kolejn� kart� a gdy ma 17 i wi�cej zostaje na tym co ma. Je�li gracz wygra zak�ad to wygraba wyp�acana jest w stosunku 1:1 czyli otrzymuje tyle samo ile postawi� (tawka wej�ciowa jest dowolna). Black Jack wyp�acany jest w stosunku 3:2 czyli 21 w dw�ch pierwszych kartach.

casino

Gra w Pokera polega na zbieraniu uk�ad�w w 5 kartach, kt�re dostajemy na pocz�tek. Gramy ca�� tali� 52 kart. Uk�ady kart wygl�daj� nast�puj�co (ka�dy kolejny jest wy�szy i wygrywa z poprzednim): Para - 2 takie same karty 2 pi�tki, 2 tr�jki. 2 pary np. 2 sz�stki i 2 si�demki, 2 dw�jki i 2 walety. Tr�jki - 3 sz�stki, 3 kr�le. Street - zwany inaczej sekwensem, to rosn�co pi�� kolejnych kart - np.: trzy, cztery, pi��, sze��, siedem nie w tym samym kolorze. Kolor - 5 kart w tym samym kolorze tzn. nie czarne albo czerwone ;) tylko pik, trefl, kier b�d� karo. Full - tr�jka i para - trzy si�demki i dwie pi�tki, trzy asy i dwa kr�le. Kareta - 4 takie same karty, cztery sz�stki, cztery walety. Poker - street w jednym kolorze, czyli rosn�co kolejnych pi�� kart, ale w jednym kolorze. Poker kr�lewski - street w jednym kolorze zaczynaj�cy si� od "10" i ko�cz�cy si� asem. Tak jak w Black Jacku gta toczy si� indywidualnie pomi�dzy graczem a kupierem, wi�c istotne jest �eby mie� wyzszy uk�ad od krupiera. Pzy wej�ciu do gry mo�emy postawi� dowoln� stawk�, mo�emy r�wnie� w czasie gry naby� wymian� jednej karty. Je�li chcemy sprawdzi� krupiera gracz musi postawi� stawk� r�wn� podw�jnemu wej�ciu. Wygrywa oczywi�cie ten zawodnik, kt�rego uk�ady kart s� starsze od uk�adu krupiera. Tym wy�szy uk�ad tym wy�sza wygrana.

casino

Ko�ci to gra oparta o zasady pokerowe. Ka�dy gracz rzuca kubkiem z pi�cioma ko��mi i sprawdza jaki wylosowa� wariant. Chc�c wygra� gracz musi postawi� dowoln� stawk� na polu "ante". Je�eli wynik z pierwszego rzutu go nie satysfakcjonuje mo�e wykonania kolejny - nowy - rzut, ale musimy postawi� podw�jn� stawk� wej�ciow� na pole "bet". Wynik drugiego bez wzgl�du na wynik bedzie sie liczy� dalej. Krupier rzuca na ko�cu (po graczach) i ma tylko jeden rzut. Gracze, kt�rzy maj� starszy uk�ad od krupiera zostanie wyp�acona stawka "ante" w stosunku 1:1. W przeciwnym wypadku stawka "ante" jak r�wnie� "bet" s� zabierane przez krupiera. Je�li gracz wygra to nie zostanie mu wyp�acona stawka z pola "bet" poniewa� jest ona tylko ryzykiem drugiego rzutu. W Ko�ciach nie ma koloru, a uk�ad "pokerowy" to pi�c tych samych oczek na ko�ciach (pi�� czw�rek, pi�� tr�jek).

casino

Automat do Darta czyli popularnych "lotek" to gra zr�czno�ciowa polegaj�ca na rzucaniu lotkami w okr�g�� tarcz�. Tarcza jest podzielona na 20 takich tr�jk�tnych p�l, ka�de z p�l ma opisan� liczb� punkt�w. W tarcz� wpisane s� dwa okr�gi, kt�re rozdzielaj� tr�jk�tne pola. Trafny rzut do zewn�trznego daje podw�jn� liczb� punkt�w danego tr�jk�ta, a wewn�trznego ich potrojenie. W centrum tarczy znajduje si� tzw. "oko byka". Rzyt do jego zewn�trznej cz�ci daje do 25 punkt�w, w wewn�trzn� a� 50. Oko byka znajduje si� na wysoko�ci 1,73m od ziemi. Zawodnicy rzucaj� lotkami z lini wyznaczonej na ziemi w odleg�o�ci 2,37m od tarczy. W jednej rundzie gracze rzucaj� trzema lotkami, kt�re wa�� od 8g do 20g. Jeden automat daje mo�liwo�� gry a� 8 osobom. Podstawow� gr� w Darta jest "hi-score" - ka�dy z graczy ma 7 rund po 3 rzuty. Zawodnicy staraj� si� zdoby� jak najwi�ksz� liczb� punkt�w. Automaty do Data maj� r�wniez inne warianty gier zespo�owych, indywidualnych o zr�nicowanym stopniu trudno�ci.

casino

Urz�dzenie Ko�o szcz�cia jest narz�dziem, kt�re pomaga w animacji ca�ej imprezy. S�uzy do losowania nagr�d, kt�re wcze�niej zosta�y przygotowane przez organizatora imprezy. Na imprezach z kasynem ko�o mo�e pos�uzy� do losowania dodatkowych pakiet�w fikcyjnej waluty tzw. sztos�w. Oczywi�cie w zale�no�ci od charakteru eventu Ko�o szcz�cia mo�e pos�u�y� do zupe�nie czego� innego.