CO WARTO WIEDZIE� O KASYNIE?

Nasze sto�y wykonane s� z drewna d�bowego z u�yciem wysokiej jako�ci sukna. Sto�y do Ruletki wyposa�one s� w profesjonalne ko�a - 80 cm lub 60 cm. Krupierzy o du�ym do�wiadczeniu zawodowym w kasynach, zajm� si� prowadzeniem gier na poszczeg�nych sto�ach.

Je�li impreza ma by� zorganizowana dla obcokrajowc�w, mo�emy zapewni� angloj�zyczn� obs�ug� krupiersk�. Prosimy o wcze�niejsz� informacj�, stosowny zapis musi by� dopisany do umowy wynajmu urz�dz�� i obs�ugi imprez.

-->