UWAGA

Zam�w organizacj� imprezy bezpo�rednio w firmie Dart-Pol lub za po�rednictwem agencji eventowej, z kt�r� wsp�pracujesz. Wynajmij urz�dzenia rekreacyjne z certyfikatem Dart-Pol gwarantuj�cym wysok� jako�� sprz�tu oraz profesjonalizm obs�ugi. Zadbaj, aby certyfikat by� elementem umowy organizacji imprezy, w ten spos�b zwi�kszysz bezpiecze�stwo uczestnik�w imprezy, a w prezencie otrzymasz markowy d�ugopis lub pi�ro.