KILKA S��W O FIRMIE DART-POL
firma Dart-Pol

Firma Dart-Pol rozpocze�a dzia�alno�� w marcu 1999 roku. Podstawowym celem, kt�ry nie zmieni� si� do dzi� jest organizacja imprez, event�w biznesowych i integracyjnych. Dysponujemy rozbudowana ofert�, ponad 500 urz�dze� i atrakcji rozrywkowych. Wieloletnie do�wiadzczenie jest gwarancja wysokiej jako�ci �wiadczonych us�ug. Posiadamy profesjonaln� oobs�ug�, znakomitych konferansjer�w, animator�w zabaw, hostessy.

Atutem naszych imprez s� rozbudowane scenariusze zabaw przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standard�w bezpiecze�stwa. Cz�onkowie naszych zespo��w obs�ugi przechodz� specjalistyczne szkolenia, a atrakcje s� wykonane prze najlepsze firmy europejskie i spe�niaj� wszelkie rygorystyczne normy bezpiecze�stwa. R�wnie� estetyka jest dla nas bardzo wa�na, dlatego urz�dzenia s� zasze czyszczone przed wyjazdem na imprez�.

Firma Dart-Pol posiada ugruntowana pozycje na rynku, dali�my sie pozna� jako solidny partner, a dzi�ki naszym wysokim standardom, gwarantujemy 100% powtarzalno�� naszych us�ug. Maj�c rozbudowane zaplecze logistyczne rocznie organizujemy ponad 1000 imprez. S�u�ymy profesjonalnym doradztwem, zache�camy do podj�cia wsp�pracy z nasz� firm�.

Adam Kowalik, Marcin My�liwiec

Wsp�w�a�ciciele firmy