Szkolenie z zakresu bezpiecznej organizacji imprez

Om�wienie zagadnie�:

Aspekt prawny na podstawie nowelizacji ustawy o imprezach masowych.

Referat na temat bezpiecznych animacji, zabaw i konkurs�w na urz�dzeniach rekreacyjnych na podstawie zgromadzonych do�wiadcze� najwi�kszego w kraju realizatora piknik�w i imprez firmowych.

Om�wienie bezpiecze�stwa realizacyjnego imprez pod wzgl�dem zabezpieczenia interes�w zleceniodawcy